×

გამოიძახე ონლაინ

სერვისი მოიცავს  ხელოვნურ კვებაზე მყოფი პაციენტების მომსახურებას ბინაზე. კერძოდ, ნაზოგასტრალური ზონდის გაწმენდა დადგენილი წესის შესაბამისად, შეცვლა, ჩადგმა, ამოღება.