ნაზოგასტრალური ზონდირება ჩადგმა/შეცვლა - სერვისები - Med 11

გამოცდილება ქმნის ხარისხს

Get UPdate

სოც ქსელები

სერვისი მოიცავს  ხელოვნურ კვებაზე მყოფი პაციენტების მომსახურებას ბინაზე. კერძოდ, ნაზოგასტრალური ზონდის გაწმენდა დადგენილი წესის შესაბამისად, შეცვლა, ჩადგმა, ამოღება.